<% @ LANGUAGE="VBSCRIPT" %> <% Option Explicit 'Alla variabler måste definieras, bra för felsök %> Data <% Const adLockReadOnly = 1 Const adOpenStatic = 1 Dim fs, rsdatum, rsparam, conn, rs, sql, Lokalnamn, Parameter, StartYear, EndYear Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If not (fs.FileExists(Server.Mappath("..\..\odbc\data.mdb")))=true Then Response.Write("Det går för tillfället inte att läsa från databasen. Förmodligen pågår uppdatering av datan. Försök igen senare eller kontakta förbundet för information.") set fs=nothing Else set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" conn.Open(Server.Mappath("..\..\odbc\data.mdb")) set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset") sql="SELECT DISTINCT lokalnamn.Lokalnamn FROM (lokalnamn INNER JOIN data ON lokalnamn.nr=data.lokalnamn_nr) ORDER BY Lokalnamn" rs.Open sql,conn Lokalnamn=request.querystring("Lokalnamn") %>

Här kan du få kemidata i tabellformat. "Mindre än"-värden visas som negativa.

Det kan ta en stund att hantera all data.

Obs! Data för station 1. Nissan, Slottsmöllan finns på datavärdens hemsida.

Lokalnamn: <% if lokalnamn="" then rs.Close set rs=Nothing %>

<% elseif StartYear="" then set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset") sql="SELECT DISTINCT LEFT(Provtagningsdag,4) AS dropdownyear FROM (lokalnamn INNER JOIN data ON lokalnamn.nr=data.lokalnamn_nr)" 'Eftersom StartYear är string hämtar jag en string (osäker på om det är helt rätt) sql=sql & " WHERE Lokalnamn='" & Lokalnamn & "'" sql=sql & " ORDER BY LEFT(Provtagningsdag,4)" rs.Open sql,conn StartYear=request("StartYear") %>

Välj tidsintervall från <% if StartYear="" then %> <% elseif EndYear="" then EndYear=request("EndYear") %> till <% if EndYear="" then %>

<% End If End If rs.Close conn.Close set rs=Nothing set conn=Nothing End If End If %>